Asian koel

[Eudynamys scolopaceus]

The Asian koel (Eudynamys scolopaceus)

male

female

male

immature female